VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRODEJE A DODÁNÍ DRAKE & FARRELL B.V.

ČLÁNEK 1. Definice
Pro účely těchto podmínek:
a. Drake & Farrell: soukromá společnost s ručením omezeným Drake & Farrell B.V. a její přidružené společnosti;
b. Přidružené společnosti: jakékoli mateřské, dceřiné a/nebo sesterské společnosti Drake & Farrell, které jsou (kombinace fyzických nebo) právnických osob, ve kterých má Drake & Farrell finanční, organizační nebo ekonomický podíl vyšší než padesát procent a má odpovídající kontrolu nebo podobně (kombinace fyzických nebo) právnických osob, které mají takový finanční, organizační nebo ekonomický zájem a kontrolu ve společnosti Drake & Farrell;
c. Klient: fyzická osoba nebo korporace, která zadala společnosti Drake & Farrell úkol podle bodu d.;
d. Zadání: zadání dané společnosti Drake & Farrell klientem, ať již prostřednictvím smlouvy (služby) uzavřené mezi stranami, či nikoli, k výrobě, manipulaci, dodávce nebo balení zboží nebo k poskytování služeb, ať už souvisejících či nesouvisejících;
e. Nabídka: jakákoli nabídka, rozpočet, kalkulace nebo sdělení podobné povahy, ať už jsou označeny jako nabídka či nikoli;
f. Písemně: znamená písemně nebo elektronickými prostředky;
g. Práce: veškerá práce, kterou má provést společnost Drake & Farrell jménem klienta, která byla pověřena a kterou společnost Drake & Farrell přijala, a veškerá práce z toho vyplývající pro společnost Drake & Farrell;
h. Podmínky: tyto všeobecné prodejní a dodací podmínky;
i. Smlouva o poskytování služeb: smlouva uzavřená společností Drake & Farrell a klientem s ohledem na práci, kterou má společnost Drake & Farrell provést, jejíž součástí jsou tyto podmínky;
j. Datum dodání: datum dodání definované v čl. 7 odst. 4.
k. Expedice: přeprava zboží poskytnutého klientem a/nebo zboží zakoupeného společností Drake & Farrell prostřednictvím uzavření jedné nebo více přepravních smluv s dopravcem ze strany společnosti Drake & Farrell jménem klienta. Expedice také zahrnuje veškeré celní práce prováděné společností Drake & Farrell ve prospěch klienta a daňového zastoupení klienta.

ČLÁNEK 2. Uplatnění
1. Podmínky se vztahují na všechny nabídky, cenové nabídky, zadání, (servisní) smlouvy, právní a faktické úkony týkající se práce, kterou má Drake & Farrell provést.
2. Všeobecné obchodní podmínky klienta platí pouze tehdy, bylo-li výslovně písemně ujednáno, že se tyto vztahují na smlouvu nebo zadání mezi stranami s vyloučením těchto podmínek.

ČLÁNEK 3. Nabítky
1. Nabídky jsou pro společnost Drake & Farrell závazné pouze v případě, že budou přijaty ve lhůtě uvedené v nabídce a v opačném případě po dobu 4 týdnů po předložení nabídky.

ČLÁNEK 4. Povinnosti a úkoly
1. Úkoly zadané klientem jsou pro něj závazné, bez ohledu na způsob, jakým byly zadány. To platí i pro zadání, dohody, ujednání nebo dohody, které byly dány, uzavřeny nebo učiněny agenty, zástupci nebo jinými zprostředkovateli klienta.
2. Zadání zavazuje společnost Drake & Farrell pouze tehdy, pokud je přijala písemně prostřednictvím potvrzení objednávky.
3. Změny zadání musí být dohodnuty písemně. Náklady, které nyní vznikly společnosti Drake & Farrell za provedení původního zadání, jdou k tíži klienta.
4. Drake & Farrell provádí zadání v souladu s ustanoveními smlouvy o poskytování služeb a souvisejícího Standardního provozního postupu nebo (pokud nebylo mezi stranami uzavřeno) potvrzením objednávky a dále s řádným dodržováním platných zákonů a předpisů.
5. S přihlédnutím k výše uvedenému určuje společnost Drake & Farrell způsob, jakým je úkol prováděn a kterými zaměstnanci.
6. Společnost Drake & Farrell má právo na provedení práce třetí stranou (stranami), kterou určí společnost Drake & Farrell.
7. Klient nese riziko nedorozumění s ohledem na obsah a provedení zakázky, pokud jejich příčinu nalezne ve specifikacích nebo sděleních, která společnost Drake & Farrell neobdržela, nesprávně, včas nebo neúplně.

ČLÁNEK 5. Zrušení
1. Pokud je zadání zrušeno klientem v době mezi potvrzením a zahájením realizace, je společnost Drake & Farrell oprávněna účtovat si 15 % fakturované částky nad již vzniklé náklady, aniž by tím byla dotčena její jinak existující práva na náhradu.
2. Pokud klient zruší zadání akceptované společností Drake & Farrell, zatímco společnost Drake & Farrell již zahájila realizaci zadání, klient dluží celou smluvní částku, ledaže by došlo k přisouditelnému nedostatku v plnění ze strany Drake & Farrell a toto bylo potvrzeno rozsudkem soudu, který nabyl právní moci.

ČLÁNEK 6. Dodání
1. Materiál, který musí společnost Drake & Farrell zpracovat v souvislosti se zadáním, musí být dodán klientem nebo jím pověřenou třetí stranou na náklady klienta, včas a na jeho odpovědnost a riziko vůči společnosti Drake & Farrell. nebo na adresu uvedenou společností Drake & Farrell.
2. Náklady na palety jdou na vrub klienta.

ČLÁNEK 7. Dodací lhůty
1. Pokud bylo mezi Drake & Farrell a klientem dohodnuto období/datum, během kterého musí být zadání provedeno, a klient:
(a) zaplatit zálohu – je-li dohodnuto – nebo
(b) zpřístupnit potřebné materiály včas, úplně, v požadované formě a požadovaným způsobem, poté se společnost Drake & Farrell a klient poradí o novém termínu/datu, ve kterém musí být zakázka provedena.
2. Lhůty, ve kterých musí být dílo dokončeno, lze považovat za termín pouze tehdy, pokud to bylo výslovně dohodnuto mezi Drake & Farrell a klientem.
3. Datum dodání je jeden den po dni, kdy společnost Drake & Farrell oznámí zadání klientovi.
4. Klient je povinen zakoupit dodané zboží nebo balený materiál, jakmile je Drake & Farrell doručí v den dodání.

ČLÁNEK 8. Dodávky
1. Veškeré dodávky provádí FCA Drake & Farrell B.V., pokud není výslovně dohodnuto jinak.
2. Dodatečné náklady související s naléhavostí zadání jdou k tíži objednatele.

ČLÁNEK 9. Ceny
1. Společnost Drake & Farrell je oprávněna jednou ročně zvýšit sjednané ceny za poskytované služby pomocí indexu NEA. Společnost Drake & Farrell je rovněž oprávněna přenést na klienta faktory zvyšující náklady uložené třetími stranami nebo vládou.
2. Kromě dohodnuté ceny budou klientovi účtovány náklady vzniklé společnosti Drake & Farrell a faktury třetích stran najaté společností Drake & Farrell.
3. Všechny ceny nezahrnují daň z obratu.
4. Pokud společnost Drake & Farrell před provedením zakázky nebo během ní zjistí, že dodaný materiál a/nebo software se odchyluje od specifikací nebo kvality předem specifikovaných klientem, výsledné zvýšení nákladů jde na vrub klienta.

ČLÁNEK 10. Platba
1. Není-li výslovně dohodnuto jinak, platba musí být provedena do 30 dnů od data vystavení faktury na bankovní účet uvedený společností Drake & Farrell. Datum faktury se rovná datu dodání. Dnem platby je den připsání dlužné částky na účet Drake & Farrell.
2. Pokud Drake & Farrell neobdrží platbu ve sjednané lhůtě, je klient ze zákona v prodlení a klient dluží úrok ve výši 1 % měsíčně, vypočítaná z částky splatné ke dni splatnosti, aniž by byla vyžadována jakákoli upomínka nebo upozornění na prodlení, je společnost Drake & Farrell oprávněna účtovat dodatečné soudní a soudní náklady za vymáhání pohledávky klientovi. Náklady na mimosoudní vymáhání jsou splatné od okamžiku, kdy se klient dostane do prodlení, a dosahují 15 % z pohledávky s minimální částkou 250,- €. (6 250 Czk).
3. Pokud realizace zakázky trvá déle než jeden měsíc, může být práce účtována měsíčně.
4. Klient je povinen uhradit všechny částky účtované Drake & Farrell bez srážky nebo započtení. Stížností na provedení díla není dotčena platební povinnost objednatele a nezakládá mu právo tuto povinnost pozastavit.
5. V případě společného zadání jsou klienti společně a nerozdílně odpovědní za zaplacení fakturované částky a splatných úroků a nákladů, pokud byly práce provedeny jménem společných zákazníků. Společnost Drake & Farrell a/nebo přidružené společnosti jsou oprávněny vzájemně vymáhat pohledávky vůči klientovi (klientům), a to i v případě, že tyto vycházejí ze smlouvy nebo akceptovaného zadání uzavřené samostatně s klientem mezi společností Drake & Farrell a/nebo (jedním z) přidružených společností.
6. Společnost Drake & Farrell je oprávněna požadovat (náhradu a/nebo dodatečné) zajištění od klienta za splnění jeho (dalších) platebních povinností před (dalším) plněním.
7. Dokud nebude obdržena plná platba za to, co má společnost Drake & Farrell požadovat od klienta, zboží dodané společností Drake & Farrell zůstává, bez ohledu na to, zda již bylo jejím majetkem nebo se stalo jejím majetkem odkazem, smíšením nebo vytvořením vlastnictví, majetkem Drake & Farrell, s výjimkou zboží dodaného klientem, které zůstává majetkem klienta.
8. Společnost Drake & Farrell může uplatňovat zadržovací právo ke všem záležitostem, dokumentům a penězům, které má nebo obdrží v souvislosti se zadáním klienta, pro všechny nároky, které společnost Drake & Farrell má nebo obdrží vůči klientovi a/nebo vlastníkovi zboží, včetně reklamací, které se těchto záležitostí, dokumentů a finančních prostředků netýkají.
9. Veškeré zboží, dokumenty a peníze, které společnost Drake & Farrell drží nebo obdrží v souvislosti se zadáním, budou předmětem zástavy pro všechny nároky, které společnost Drake & Farrell má nebo obdrží vůči klientovi a/nebo vlastníkovi zboží.
10. Společnost Drake & Farrell může také uplatňovat práva uvedená v tomto článku na to, co jí klient stále dluží v souvislosti s předchozími úkoly, činnostmi nebo dodávkami.
11. Pokud je společnost Drake & Farrell zapojena do soudního řízení ze strany klienta nebo v souvislosti s dohodou uzavřenou s klientem, veškeré náklady společnosti Drake & Farrell spojené s tímto řízením jdou k tíži klienta a tyto náklady musí uhradit v prvním specifikace Drake & Farrell bez možnosti slevy nebo započtení, pokud je Drake & Farrell v takovém soudním řízení ospravedlněna, následuje v takovém řízení alespoň stanovení nákladů vůči klientovi nebo druhé straně.
12. Společnost Drake & Farrell je vždy oprávněna započíst své částky účtované klientem nebo jakoukoli jinou pohledávku klienta vůči ní, bez ohledu na to, na čem je založena, proti čemu může nebo nemusí být splatná od klienta a je-li to relevantní, je oprávněna pozastavit plnění svých případných závazků vůči klientovi, a to z jakéhokoli důvodu, dokud má stále co po klientovi požadovat.
13. Platby prováděné klientem se vždy vztahují na zaplacení všech splatných úroků a nákladů a následně na splatné faktury, které jsou neuhrazeny nejdéle, a to i v případě, že klient uvede, že platba se vztahuje k pozdější faktuře. To je také případ jakýchkoli dobropisů. Obdržení dobropisu klientem by mělo být v maximální možné míře považováno za výzvu k započtení.

ČLÁNEK 11. Odpovědnost
1. Nesplní-li jedna ze stran jinak než z důvodu vyšší moci své povinnosti vyplývající ze zadání, může druhá strana v prodlení, ledaže by splnění příslušných povinností již bylo trvale nemožné, a v takovém případě nedbalostní strana je okamžitě v prodlení. Oznámení o prodlení bude učiněno písemně, přičemž nedbalé straně bude poskytnuta přiměřená lhůta, aby ještě splnila své povinnosti. Nebude-li plnění v této lhůtě splněno, je nedbalá strana v prodlení.
2. Společnost Drake & Farrell je výhradně odpovědná klientovi za přímou škodu, která je přímým důsledkem (související řady) přičitatelných nedostatků při plnění jejích povinností vyplývajících ze zadání. Tato odpovědnost je omezena na částku vyplacenou v příslušném případě v rámci pojištění odpovědnosti společnosti Drake & Farrell. Ak nebude plnenie v tejto lehote splnené, je nedbalá strana v omeškaní.
3. Škody a odpovědnost v souvislosti s expedičními pracemi nebo vyplývající z expedičních prací podléhají ustanovením Nizozemských expedičních podmínek, jak byly sepsány společností Fenex a uloženy v rejstříku okresních soudů v Rotterdamu a Amsterdamu dne 1. května 2018 nebo následně z toho. Pokud tyto neposkytnou konečný závěr, platí tyto podmínky.
4. Drake & Farrell nikdy neručí za nepřímé škody, následné škody, ušlý zisk, ušlé úspory, sníženou dobrou pověst, škody v důsledku stagnace podnikání, škody v důsledku reklamací zákazníků klienta, škody související s používáním zboží, informací, materiály, výkresy, modely, software, software od dodavatele poskytnuté nebo předepsané klientem nebo jeho jménem.
5. Klient odškodní společnost Drake & Farrell za veškeré nároky třetích stran, včetně nákladů na právní pomoc, které jakýmkoli způsobem souvisejí s prací vykonávanou společností Drake & Farrell nebo z ní vyplývají.
6. Omezení odpovědnosti obsažená v tomto článku neplatí, pokud jde o úmysl nebo záměrnou lehkomyslnost ze strany Drake & Farrell.
7. Pokud je společnost Drake & Farrell žalována klientem mimo rámec smlouvy ve věci škody vyplývající z provedení zadání, společnost Drake & Farrell nenese odpovědnost dále, než by odpovídala smlouvě o poskytování služeb nebo zadání.
8. Pokud klient požaduje, aby společnost Drake & Farrell použila nebo vytvořila kód na obal, který si objednal, společnost Drake & Farrell nikdy nenese odpovědnost za čitelnost tohoto kódu.
9. Obě strany jsou povinny přijmout opatření ke zmírnění škod.
10. V případě provedení díla Drake & Farrell na výkresech, modelech, vzorcích nebo jiných označeních v nejširším slova smyslu klienta, klient zaručuje, že žádná ochranná známka, patent, užitný nebo obchodní vzor ani jakákoli jiná práva třetí strany budou touto prací ovlivněny. Pokud třetí strana vznese námitky proti činnosti Drake & Farrell na základě jakéhokoli údajného práva, klient odškodní společnost Drake & Farrell za všechny nároky jakéhokoli druhu a společnost Drake & Farrell je oprávněna okamžitě ukončit svou práci a požadovat náhradu vzniklých nákladů od klienta, aniž by společnost Drake & Farrell byla povinna zaplatit náhradu z její strany.

ČLÁNEK 12. Škoda/ Pojištění
1. Doprava a skladování materiálů a zboží dodaných klientem a ke zpracování společností Drake & Farrell zůstává majetkem klienta a na náklady a riziko klienta.
2. Materiál ke zpracování lze po písemném uvedení hodnoty zboží na požádání pojistit proti krádeži, podvodu, ztrátě, ztrátě a/nebo poškození ze strany Drake & Farrell na náklady klienta. V tomto případě existuje jakákoli odpovědnost společnosti Drake & Farrell pouze do částky, na kterou má pojištění nárok, pokud je to relevantní.
3. Pokud společnost Drake & Farrell převede zboží obdržené od svých dodavatelů nebo využije služeb třetích stran při plnění svého úkolu, platí pouze ustanovení o odpovědnosti a zárukách výše uvedených třetích stran. Drake & Farrell bude klienta na jeho žádost informovat o příslušných ustanoveních. Společnost Drake & Farrell nikdy nemá vůči klientovi dalekosáhlejší závazek, než na který se může vůči výše uvedeným třetím stranám spolehnout.

ČLÁNEK 13. Množství / kvalita
1. Stížnosti na vady v množství nebo na kvalitu provedených prací a/nebo dodaných materiálů musí být evidovány ihned po dodání materiálů klientovi nebo po jejich převzetí klientem na avízo o přepravě, přepravním listu, účtence nebo jiném druhu potvrzení o přijetí a dodatečně písemně oznámeno společnosti Drake & Farrell, v opačném případě se má za to, že klient přijal (obdržel) dodané množství a kvalitu.
2. Vady části dodávky nebo dílčí vady šarže neopravňují celou stranu k odmítnutí.
3. Stížnosti nebo spory jakéhokoli druhu nedávají klientovi právo na odklad platby.
4. Vrácení může proběhnout pouze po písemném souhlasu společnosti Drake & Farrell. Pokud se po kontrole ukáže reklamace jako neopodstatněná, náklady na vrácení a opětovné doručení hradí klient. Pokud bude stížnost shledána opodstatněnou, náklady na vrácení ponese společnost Drake & Farrell.
5. Množství uvedená klientem nebo jeho jménem v avízu o přepravě jsou společností Drake & Farrell akceptována jako správná.

ČLÁNEK 14. Zrušení a ukončení
1. Pravomoc vypovědět smlouvu mimosoudně z důvodu závažného přičitatelného nedostatku v plnění smlouvy je každé ze stran svěřeno pouze v případě, že druhá strana, a to vždy ve všech případech, kdy je plnění ještě možné po co nejpodrobnějším písemném oznámením o prodlení, ve kterém je stanovena přiměřená lhůta k odstranění nedostatku, přičitatelně neplní základní povinnosti vyplývající ze zadání. Platební závazky klienta se vždy počítají jako podstatné závazky ze zadání.
2. Kterákoli strana může smlouvu písemně ukončit bez oznámení o prodlení s okamžitou účinností, zcela nebo zčásti, pokud je druhé straně povoleno pozastavení plateb, ať už prozatímně či nikoli, je-li ve vztahu k druhé straně požadován úpadek, druhá strana nabízí dohodu mimo konkurz, byla zabavena významná část majetku druhé strany nebo je společnost druhé strany zlikvidována nebo zrušena jinak než za účelem rekonstrukce, nebo fúze podniků. Z důvodu ukončení uvedené v tomto odstavci není žádná ze stran povinna uhradit již přijaté finanční prostředky ani uhradit náhradu.
3. Pokud klient mezitím ukončí zadání v souladu s platnými ustanoveními, má společnost Drake & Farrell nárok na náhradu investic a/nebo nákladů vynaložených společností Drake & Farrell za provedení práce pro najatý personál a na splatnou náhradu ke ztrátě obsazenosti v důsledku ukončení, ledaže klient ukončí zadání z důvodu závažného přičitatelného nedostatku při plnění zadání ze strany Drake & Farrell.
4. Ukončením zadání se dosavadní pohledávky stávají okamžitě splatnými a objednatel je povinen uhradit faktury za do té doby provedené práce. Prozatímní výsledky dosud provedených prací budou dány k dispozici objednateli po zaplacení faktur.
5. Společnost Drake & Farrell je oprávněna dočasně ukončit zadání z takových obchodních důvodů, že od Drake & Farrell nelze rozumně požadovat, aby v zadání pokračoval. Platí písemná výpovědní lhůta 3 měsíce. Výše uvedená ekonomická proveditelnost bude ověřena nezávislým odborníkem jmenovaným společností Drake & Farrell. Náklady na zapojení tohoto odborníka ponese Drake & Farrell. Drake & Farrell bude plně spolupracovat při přechodu k jinému poskytovateli služeb. Náklady, které vzniknou společnosti Drake & Farrell v oblasti přenosu znalostí pro tento přechod, nebudou klientovi účtovány.
6. Závazky, které mají ze své podstaty trvat i po ukončení zadání, zůstávají zachovány i po ukončení smlouvy. Tyto povinnosti zahrnují: odškodnění za
porušení duševních práv, odpovědnost stran, důvěrnost, řešení sporů a platné právo.

ČLÁNEK 15. Vyšší moc
1. Smluvní strany nejsou povinny plnit žádnou povinnost, pokud splnění není možné z důvodu vyšší moci.
2. Vyšší mocí se rozumí okolnost, která není způsobena zaviněním a není na náklady nebo riziko neplnící strany podle zákona, právního předpisu nebo obecně uznávaného přesvědčení. To bude zahrnovat (pokud tyto okolnosti znemožňují nebo nepřiměřeně ztěžují dodržování), ale neomezují se na: válku, válečné nebezpečí, občanskou válku, nepokoje, obtěžování, požár, epidemie, škody způsobené vodou, záplavy, stávku, okupaci podnikání, vylučovací, vstupní a prováděcí bariéry, vládní opatření, závady na strojním zařízení, výpadky v dodávkách energie, to vše jak ve společnosti Drake & Farrell, tak u třetích stran, z nichž Drake & Farrell má potřebné materiály, musí zcela nebo částečně získat zdroje služeb nebo surovin a dále všech vnějších příčin, předvídaných i nepředvídatelných, které společnost Drake & Farrell nemůže ovlivnit nebo jim (následkům) mohla zabránit.
3. Strany mohou po dobu trvání vyšší moci pozastavit plnění závazků vyplývajících z dohody. Pokud tato doba trvá déle než dva 2 měsíce, je každá ze stran oprávněna zadání ukončit, aniž by byla povinna nahradit druhé straně škodu.
4. Pokud společnost Drake & Farrell již částečně splnila nebo bude schopna splnit své povinnosti podle oznámení v době výskytu vyšší moci a část, která byla splněna nebo má být splněna, má nezávislou hodnotu, je společnost Drake & Farrell oprávněna fakturovat část již splněna nebo bude splněna samostatně. Klient je povinen tyto faktury uhradit.

ČLÁNEK 16. Dvojí použití a související předpisy
1. Je-li pro dodávky jednoho nebo více produktů nebo služeb, včetně produktů uvedených v nařízení EU o dvojím použití 428/2009 nebo jeho nástupci, vyžadována vývozní licence, může společnost Drake & Farrell plnit své závazky vyplývající ze smlouvy pouze tehdy, pokud požadované povolení je pro tyto výrobky nebo služby skutečně a s konečnou platností vydáno.
2. Pokud společnost Drake & Farrell požádá nebo předloží potřebné povolení, je klient povinen plně spolupracovat a poskytnout veškeré informace nezbytné pro podání žádosti o povolení uvedené v prvním odstavci tohoto článku.
3. Společnost Drake & Farrell si vyhrazuje právo kdykoli ukončit zadání, pokud se zadání týká produktů nebo služeb ve smyslu odstavce 1 tohoto článku a je zřejmé nebo pravděpodobné, že požadovaná licence nebude získána. V takovém případě není Drake & Farrell povinna uhradit klientovi nebo třetím osobám jakoukoli škodu.
4. Klientovi není dovoleno používat data produktů nebo služeb Drake and Farrell B.V. poskytnutých klientovi v rozporu s Nařízením 428/2009 EU nebo jinými platnými předpisy. Veškeré důsledky (porušení) nařízení nebo jiných platných předpisů jsou na náklady a riziko klienta a nezbavují klienta žádné povinnosti. Klient odškodní společnost Drake & Farrell za jakékoli pokuty uložené společností Drake & Farrell v tomto ohledu donucovacími orgány.

ČLÁNEK 17. Šrot / Odpad
1. Pokud klient v tomto ohledu nedal žádné pokyny, má Drake & Farrell právo vrátit zbytky materiálů dva týdny po datu dodání požadovaným způsobem nebo je po dohodě s klientem zničit.
2. Přepravní náklady na vrácení nebo zničení zbytků materiálů včetně obalů nese klient.
3. Pokud klient nevrátí palety a jiné obaly poskytnuté Drake & Farrell z vlastní iniciativy nebo na písemnou výzvu jemu za tímto účelem adresovanou, nese také náklady spojené s jejich vymáháním klient.

ČLÁNEK 18. Skladování
1. Za položky nebo materiály uložené ve společnosti Drake & Farrell za účelem práce pro klienta bude klientovi účtována částka za uskladnění, s výjimkou dne mezi dodáním a dodáním tohoto zboží nebo materiálů společností Drake & Farrell.
2. Během skladování není zboží nebo materiály pojištěny společností Drake & Farrell a jakékoli poškození, ztráta, ztráta nebo jiné druhy poškození z jakéhokoli důvodu nikdy neponese společnost Drake & Farrell, pokud nedojde k záměru nebo úmyslné nedbalosti ze strany Drake & Farrell.

ČLÁNEK 19. Duševní vlastnictví
1. Provedení zadání společností Drake & Farrell nezahrnuje převod práv duševního vlastnictví, která náleží společnosti Drake & Farrell. Veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá během nebo vyplývající z plnění zakázky náleží společnosti Drake & Farrell.
2. Autorská práva, jakož i všechna další práva duševního nebo průmyslového vlastnictví na zboží dodávané nebo zpřístupněné klientovi společností Drake & Farrell, bez ohledu na to, zda společnost Drake & Farrell jednala na základě zadání, nebo podle specifikací klienta, výhradně od společnosti Drake & Farrell nebo jejích poskytovatelů licencí a klient získává pouze práva na užívání výslovně udělená podle těchto podmínek, pokud není písemně dohodnuto jinak.
3. Drake & Farrell uděluje klientovi pouze nevýhradní právo používat výše uvedená práva. Klient může tato práva využívat pouze ve prospěch své vlastní společnosti a k účelu, pro který mu byla udělena společností Drake & Farrell.
4. Právo na používání není převoditelné na třetí strany bez písemného svolení společnosti Drake & Farrell. Klient není oprávněn práva prodávat, pronajímat, nakládat s nimi nebo je zajišťovat nebo je jakýmkoliv způsobem zpřístupňovat třetím osobám.
5. Klientovi je výslovně zakázáno množit, odhalovat nebo využívat produkty obsahující práva duševního vlastnictví společnosti Drake & Farrell nebo produkty podléhající právům duševního vlastnictví, v souvislosti s jejichž používáním společnost Drake & Farrell nabyla užívací práva – včetně v tomto ohledu v jakémkoli případ, ale ne výhradně: počítačové programy, návrhy systémů, postupy, rady, šablony, makra a další mentální produkty.
6. Klient není oprávněn zpřístupnit produkty uvedené v pátém odstavci třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti Drake & Farrell, s výjimkou získání odborného posudku o provedení díla společností Drake & Farrell. V takovém případě klient uvalí své povinnosti podle tohoto článku na jím najaté třetí strany.

ČLÁNEK 20. Expirační lhůty
Pokud tyto podmínky nestanoví jinak nebo pokud zákon vyžaduje závaznou povinnost, zaniknou práva na uplatnění nároku a další pravomoci klienta z jakéhokoli důvodu vůči společnosti Drake & Farrell v souvislosti s výkonem práce společností Drake & Farrell, a to nejméně po uplynutí jednoho roku od okamžikem, kdy se klient o existenci těchto práv a pravomocí dozvěděl nebo mohl přiměřeně dozvědět.

ČLÁNEK 21. Elektronická komunikace
1. Během provádění zakázky mohou Drake & Farrell a klient spolu komunikovat elektronickými prostředky.
2. Drake & Farrell neodpovídá klientovi za škodu vzniklou v důsledku použití elektronických komunikačních prostředků, včetně – mimo jiné – škod vzniklých v důsledku nedoručení nebo prodlení s doručením elektronické komunikace, odposlechu nebo manipulace s elektronickými prostředky, komunikace třetími stranami nebo softwarem/zařízením používaným pro přenos, příjem nebo zpracování elektronické komunikace, přenos virů a selhání nebo nefunkčnost telekomunikační sítě nebo jiných prostředků nezbytných pro elektronickou komunikaci, s výjimkou rozsahu, v němž je škoda způsobena výsledkem úmyslu nebo úmyslné nedbalosti.
3. Výpisy dat z počítačových systémů odesílatele poskytují přesvědčivý důkaz o (obsahu) elektronické komunikace zasílané odesílatelem až do okamžiku, kdy příjemce předložil důkaz o opaku.

ČLÁNEK 22. Zpracování osobních údajů
1. Pokud společnost Drake & Farrell v souvislosti se zadáním zpracovává osobní údaje ve prospěch klienta, zpracovává je jako zpracovatel. Klient zůstává správcem všech osobních údajů zpracovávaných na základě zadání.
2. Drake & Farrell a klient jsou povinni sjednat zamýšlené zpracování osobních údajů a zaznamenat je ve zpracovatelské smlouvě (zpracovatelská smlouva ve smyslu čl. 28 GDPR). Standardně bude použita zpracovatelská smlouva Drake & Farrell.

ČLÁNEK 23. Důvěrnost
1. Obě strany budou zachovávat přísnou mlčenlivost ohledně všeho, co se od druhé strany dozvěděly při uzavírání a provádění zakázky, včetně informací o vzájemné organizaci, pracovní metodě, obchodních procesech, službách, softwaru a právech duševního vlastnictví, a sazby, s výhradou povinností uložených zákonem nebo soudem. V této souvislosti se s rozsudkem soudu nakládá jako s rozsudkem orgánu, který je podle článku 24 příslušný k řešení sporu, pokud se strany dohodly na jiné formě řešení sporu. Po předchozím písemném souhlasu druhé strany nebude každá strana zpřístupňovat informace a nosiče dat druhé strany třetím osobám, pokud to není nezbytné pro poskytování sjednaných služeb.
2. Odchylně od předchozího odstavce je společnost Drake & Farrell oprávněna uvádět v publikacích nebo reklamách zakázku a po svolení klienta používat jméno klienta jako referenci.

ČLÁNEK 24. Rozhodné právo a řešení sporů
1. Nizozemské právo se vztahuje na každé postoupení s výjimkou Vídeňské kupní smlouvy.
2. Případné spory mezi stranami budou v co největší míře řešeny dobrou konzultací. Pokud konzultace nepovede k řešení, bude spor předložen příslušnému soudu v Rotterdamu, pokud se strany přesto nedohodnou na jiné formě řešení sporu.