ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN DRAKE & FARRELL B.V.

ARTIKEL 1. DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Drake & Farrell: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Drake & Farrell B.V., en de aan haar gelieerde ondernemingen;
b. gelieerde ondernemingen: eventuele moeder-, dochter- en /of zustermaatschappijen van Drake & Farrell, zijnde (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen waarin Drake & Farrell financieel, organisatorisch of economisch een belang van meer dan vijftig procent heeft en de daarbij behorende zeggenschap bezit of zodanige (combinaties van natuurlijke of) rechtspersonen welke financieel, organisatorisch of economisch zodanig belang en zeggenschap hebben in Drake & Farrell;
c. opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die aan Drake & Farrell een opdracht als onder d. heeft gegeven;
d. opdracht: een opdracht aan Drake & Farrell gegeven door opdrachtgever al dan niet middels een tussen partijen afgesloten (diensten)overeenkomst, tot de vervaardiging, behandeling, levering of verpakking van zaken of tot het verrichten van diensten, al dan niet daarmee verband houdende;
e. offerte: elke, al dan niet als offerte aangeduide aanbieding, prijsopgave, begroting, voorcalculatie of mededeling van soortgelijke aard;
f. schriftelijk: schriftelijk dan wel langs elektronische weg;
g. werkzaamheden: alle door Drake & Farrell ten behoeve van de opdrachtgever uit te voeren werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven en die door Drake & Farrell zijn aanvaard en alle daaruit voor Drake & Farrell voortvloeiende werkzaamheden;
h. de voorwaarden: de onderhavige, algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden;
i. dienstenovereenkomst: een door Drake & Farrell en opdrachtgever gesloten overeenkomst met betrekking tot de door de Drake & Farrell uit te voeren werkzaamheden, waar deze voorwaarden deel van uitmaken;
j. afleveringsdatum: de in artikel 7 lid 4 omschreven afleveringsdatum.
k. expeditie: het doen vervoeren van door opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken en/of door Drake & Farrell ingekochte zaken middels het sluiten door Drake & Farrell ten behoeve van de opdrachtgever van een of meerdere overeenkomsten van vervoer met een vervoerder. Onder expeditie vallen ook eventuele douanewerkzaamheden uitgevoerd door Drake & Farrell ten behoeve van opdrachtgever en fiscale vertegenwoordiging van opdrachtgever.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID
1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, (diensten)overeenkomsten, rechts- en feitelijke handelingen met betrekking tot de door Drake & Farrell te verrichten werkzaamheden
2. Drake & Farrell is gerechtigd de voorwaarden eenzijdig te wijzigen.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

ARTIKEL 3. OFFERTES OPDRACHTEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Opdrachten en Overeenkomsten binden Drake & Farrell slechts indien deze worden aanvaard.
2. Offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders in de offerte vermeld.
3. Al het door Drake & Farrell aan opdrachtgever verschafte (waaronder wordt verstaand: tonen via de website van Drake & Farrell) informatiemateriaal is met zorg opgesteld, maar Drake & Farrell kan er niet voor instaan dat zich afwijkingen kunnen voordoen. Wanneer opdrachtgever aantoont dat afgeleverde producten zodanig afwijken van de verschafte opgaven dat zij niet in objectieve redelijkheid tot afname daarvan kan worden verplicht, dan heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst te ontbinden voor zover de ontbinding in objectieve redelijkheid gerechtvaardigd is.
4. Wijzigingen in een oorspronkelijke offerte/opdracht/overeenkomst door toedoen van opdrachtgever kunnen de overeengekomen tijdsplanning en de kosten voor de uitvoering beïnvloeden. De daaruit voortvloeiende extra kosten zijn voor rekening van opdrachtgever.
5. Drake & Farrell heeft het recht om werkzaamheden te laten verrichten door een (of meerdere) door Drake & Farrell aan te wijzen derde(n).
6. De opdrachtgever draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de opdracht indien deze hun oorzaak vinden in door Drake & Farrell niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of mededelingen.

ARTIKEL 4. AANLEVERING
1. Het materiaal dat Drake & Farrell in het kader van de opdracht moet verwerken, moet door de opdrachtgever dan wel een door hem ingeschakelde derde op kosten van de opdrachtgever, tijdig en onder zijn verantwoordelijkheid en risico bij Drake & Farrell of bij het door Drake & Farrell aangegeven adres worden afgeleverd. Pas op dat moment kunnen de diensten worden aangevangen.
2. Palletkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 5. UITVOERING EN INSPECTIE
1. Drake & Farrell is gerechtigd tot deeluitvoering van de dienstverlening en is gerechtigd daarvoor deelfacturen te zenden.
2. Drake & Farrell is door enkele overschrijding van een overeengekomen uitvoeringstermijn niet in verzuim, doch pas na ontvangst van een door opdrachtgever schriftelijke ingebrekestelling met een redelijke termijn om tot levering over te gaan, met een minimum van 10 werkdagen.
3. Voor zover de overeenkomst gedeeltelijk is nagekomen, is ontbinding slechts mogelijk voor het gedeelte waarvoor Drake & Farrell in verzuim is.
4. Indien en voor zover Drake & Farrell zelfstandig (dus niet namens opdrachtgever) de levering van de door haar van opdrachtgever ontvangen producten (ten aanzien waarvan Drake & Farrell haar dienstverlening heeft aangewend) zal verzorgen, zal onderstaande gelden:
a. opdrachtgever is verplicht om de producten af te nemen op de door Drake & Farrell aangegeven afleveringsdatum en tijdstip. Indien geen afleveringsdatum en tijdstip is overeengekomen, dan is opdrachtgever verplicht de producten op eerste verzoek van Drake & Farrell af te nemen.
b. Indien Opdrachtgever niet tot afname overgaat, dan is Drake & Farrell gerechtigd voor rekening en risico van opdrachtgever alle noodzakelijke maatregelen (zoals opslag bij derden) te treffen die zij geraden acht.
5. Opdrachtgever is gehouden de dienstverlening te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten in haar bezit zijn. Eventuele gebreken dienen uiterlijk binnen 24 uur na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, schriftelijk door Drake & Farrell te zijn ontvangen. Opdrachtgever dient Drake & Farrell in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen laten) onderzoeken.
6. Indien opdrachtgever niet voldoet aan hetgeen in artikel 5.5 in deze voorwaarden is vermeld, dan komt aan opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat tijdig is voldaan aan hetgeen in artikel 5.5 in deze voorwaarden is vermeld en de dienstverlening is gebrekkig is, dan zal Drake & Farrell het gebrek herstellen. Opdrachtgever is gehouden om het betreffende product op haar kosten aan Drake & Farrell af te leveren, zodat Drake & Farrell tot herstel van het gebrek kan overgaan.

ARTIKEL 6. PRIJZEN
1. Drake & Farrell is gerechtigd de overeengekomen prijzen voor de door haar te verlenen diensten eenmaal jaarlijks te verhogen met de Panteia-index (dan wel een soortgelijke index indien en voor zover de Panteai-index niet meer kan worden toegepast). Drake & Farrell is daarnaast gerechtigd kostenverhogende factoren aan opdrachtgever door te berekenen als gevolg van veranderende marktomstandigheden (zoals door de overheid opgelegde maatregelen als gevolg van een pandemie/ epidemie).
2. Naast de overeengekomen prijs worden de door Drake & Farrell gemaakte onkosten en de facturen en declaraties van door Drake & Farrell ingeschakelde derden aan de opdrachtgever in rekening gebracht.
3. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting.
4. Indien Drake & Farrell voor of tijdens de uitvoering van de opdracht constateert dat het aangeleverde materiaal en /of de aangeleverde software afwijkt van de vooraf door de opdrachtgever opgegeven specificaties of kwaliteit, zijn daaruit voortvloeiende kostprijsverhogingen voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 7. BETALING
1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Drake & Farrell aangegeven bankrekening. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Drake & Farrell.
2. Indien betaling niet binnen de overeengekomen termijn door Drake & Farrell is ontvangen, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is de opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand (een gedeelte van een maand geldt als een maand), berekend over het verschuldigde bedrag met ingang van de vervaldag, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is. Drake & Farrell is gerechtigd om buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten ter incasso van de vordering aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn verschuldigd vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is en bedragen 15% van de vordering met een minimum van € 250,-.
3. Als de uitvoering van een opdracht langer dan een maand duurt, kunnen de werkzaamheden per maand in rekening worden gebracht.
4. De opdrachtgever is gehouden alle door Drake & Farrell in rekening gebrachte bedragen zonder inhouding of verrekening te voldoen. Klachten met betrekking tot uitvoering van de werkzaamheden laten de betalingsverplichting van de opdrachtgever onverlet.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag en de verschuldigde rente(n) en kosten. Drake & Farrell en/of gelieerde ondernemingen zijn over en weer gemachtigd voor elkaar vorderingen op de opdrachtgever(s) te incasseren, ook al spruiten deze voort uit een tussen Drake & Farrell en/of (een van de) gelieerde ondernemingen afzonderlijk met een opdrachtgever gesloten overeenkomst of aanvaarde opdracht.
6. Drake & Farrell is gerechtigd alvorens (verder) te presteren, (vervangende en/of aanvullende) zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor de nakoming van zijn (verdere) betalingsverplichtingen.
7. Drake & Farrell kan een retentierecht uitoefenen op alle zaken, documenten en gelden die hij in verband met de opdracht van opdrachtgever onder zich heeft of zal krijgen, voor alle vorderingen die Drake & Farrell ten laste van de opdrachtgever en / of de eigenaar van de zaken heeft of zal krijgen, ook ten aanzien van vorderingen welke geen betrekking hebben op die zaken, documenten en gelden.
8. Op alle goederen, documenten en gelden die Drake & Farrell in verband met de opdracht onder zich heeft of zal krijgen, wordt een pandrecht gevestigd voor alle vorderingen die Drake & Farrell ten laste van de opdrachtgever en / of de eigenaar van de goederen heeft of zal krijgen.
9. Drake & Farrell kan de in dit artikel genoemde rechten eveneens uitoefenen voor hetgeen hem door de opdrachtgever nog verschuldigd is in verband met voorgaande opdrachten, werkzaamheden of leveringen.
10. Indien Drake & Farrell door een opdrachtgever of in verband met een met de opdrachtgever gesloten overeenkomst in een gerechtelijke procedure wordt betrokken, zijn alle aan deze procedure verbonden kosten van Drake & Farrell voor rekening van de opdrachtgever en dient deze die kosten op eerste specificatie van Drake & Farrell zonder de mogelijkheid van korting of verrekening te voldoen, indien en voor zover Drake & Farrell in zodanige gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, althans een kostenveroordeling jegens de opdrachtgever dan wel de wederpartij in zodanige procedure volgt.
11. Drake & Farrell is steeds gerechtigd haar door de opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen dan wel enige andere vordering van de opdrachtgever op haar, ongeacht waarop deze is gebaseerd, te verrekenen met hetgeen zij al dan niet opeisbaar van de opdrachtgever tegoed heeft en is, in voorkomend geval, gerechtigd de nakoming van haar eventuele verplichtingen jegens de opdrachtgever, uit welken hoofde ook, op te schorten zolang zij nog iets van de opdrachtgever te vorderen heeft.

ARTIKEL 8. AANSPRAKELIJKHEID
1. Drake & Farrell is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
2. Drake & Farrell is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico, dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
3. Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld, dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Drake & Farrell, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade, zoals gederfde winst en schade die de door het product is veroorzaakt uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-.
4. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Drake & Farrell heeft, dienen binnen 2 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn schriftelijk door Drake & Farrell te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.
5. Indien Drake & Farrell door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden Drake & Farrell zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden. Mocht Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Drake & Farrell, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Drake & Farrell en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van Opdrachtgever.
6. Opdrachtgever vrijwaart Drake & Farrell voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
7. Voor schade en aansprakelijkheid in verband met of voortvloeiend uit expeditie werkzaamheden gelden tevens bepalingen van de Nederlandse Expeditie Voorwaarden zoals opgesteld door Fenex en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Rotterdam en Amsterdam op 1 mei 2018 of de opvolging daarvan.
8. Indien de opdrachtgever Drake & Farrell verzoekt op de door hem bestelde verpakking een code aan te brengen of te produceren, is Drake & Farrell nimmer aansprakelijk voor de leesbaarheid van deze code.
9. In geval van uitvoering van werkzaamheden door Drake & Farrell naar tekeningen, modellen, monsters of andere aanwijzingen in de ruimste zin van het woord van de opdrachtgever, garandeert de opdrachtgever dat door deze werkzaamheden geen merk, octrooi, gebruiks- of handelsmodel of enig ander recht van derden wordt aangetast. Indien een derde op grond van enig beweerd recht tegen de werkzaamheden van Drake & Farrell bezwaar maakt, vrijwaart de opdrachtgever Drake & Farrell ter zake van alle vorderingen van welke aard dan ook en is Drake & Farrell gerechtigd terstond haar werkzaamheden te staken en vergoeding voor gemaakte kosten benevens schadevergoeding van de opdrachtgever te verlangen, zonder dat Drake & Farrell harerzijds tot schadevergoeding gehouden is.

ARTIKEL 9. SCHADE/VERZEKERING
1. Transport en opslag van de materialen en zaken aangeleverd door de opdrachtgever en die door Drake & Farrell moeten worden verwerkt, blijven eigendom van opdrachtgever en voor rekening en risico van de opdrachtgever.
2. Het te verwerken materiaal kan na schriftelijke opgave van de waarde van de zaken desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging door Drake & Farrell verzekerd worden op kosten van de opdrachtgever. Enige aansprakelijkheid van Drake & Farrell bestaat in dit geval slechts tot het bedrag waarop de verzekering in voorkomend geval aanspraak geeft.
3. Indien Drake & Farrell van haar toeleveranciers ontvangen zaken doorlevert c.q. bij de uitvoering van haar opdracht gebruik maakt van de diensten van derden, deze voorwaarden eveneens van toepassing. Heeft Drake & Farrell heeft ten opzichte van de opdrachtgever nimmer een verdergaande aansprakelijkheid dan waarop zij zich ten opzichte van genoemde derden kan beroepen.

ARTIKEL 10. RECLAME KWANTITEIT/KWALITEIT
1. Reclames op manco’s van aantallen of aangaande de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden en/of afgeleverde materialen moeten, op straffe van verval, terstond bij terhandstelling van de materialen aan of na ontvangst door opdrachtgever op het verzendadvies, de vrachtbrief, het reçu of een andersoortige ontvangstbevestiging worden aangetekend en aanvullend schriftelijk aan Drake & Farrell worden gemeld bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt het (af-)geleverde in kwantiteit en kwaliteit te hebben aanvaard.
2. Gebreken bij een deel van de levering of deelgebreken ten aanzien van een partij geven geen recht op weigering van de gehele partij.
3. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van Drake & Farrell. Mocht na inspectie een klacht niet gegrond blijken te zijn, dan zijn de retourzendingskosten en de herleveringskosten voor rekening van de opdrachtgever. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden, zijn de retourzendingskosten voor rekening van Drake & Farrell.
4. De door of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden op het verzendadvies worden door Drake & Farrell als juist aangenomen.

ARTIKEL 11. ONTBINDING EN OPZEGGING
1. Drake & Farrell is gerechtigd, naast de mogelijkheden die die wet aan Drake & Farrell biedt ter zake een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming) deze overeenkomst te ontbinden, indien:
a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Drake & Farrell ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen;
c. Indien beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever, dan wel aan haar surseance van betaling wordt verleend, dan wel failliet wordt verklaard.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Drake & Farrell op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
3. Indien Drake & Farrell tot ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan voor Opdrachtgever.
4. Als de opdrachtgever de opdracht tussentijds beëindigt, heeft Drake & Farrell recht op vergoeding van de door Drake & Farrell ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden gedane investeringen en/of gemaakte kosten (zoals doch niet beperkt tot ingehuurd personeel) en op compensatie vanwege het door de beëindiging ontstane bezettingsverlies, tenzij opdrachtgever de opdracht beëindigt wegens een ernstig toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de opdracht door Drake & Farrell.
5. Drake & Farrell is gerechtigd om tussentijds de opdracht op te zeggen op grond van dusdanige bedrijfseconomische redenen waardoor van Drake & Farrell redelijkerwijs niet verlangd kan worden de opdracht voort te zetten. Hierbij geldt een schriftelijke opzegtermijn van 3 maanden. De hiervoor genoemde economische haalbaarheid zal worden geverifieerd door een onafhankelijke expert aangesteld door de Drake & Farrell. De kosten voor het inschakelen van deze expert zullen worden gedragen door Drake & Farrell. Drake & Farrell zal haar volledige medewerking verlenen bij de transitie naar een andere dienstverlener. Kosten welke door Drake & Farrell gemaakt dienen te worden op het gebied van kennisoverdracht voor deze transitie zullen niet worden doorbelast aan de opdrachtgever.
6.Verplichtingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na beëindiging van de opdracht voort te duren, blijven na beëindiging van de opdracht bestaan. Tot deze verplichtingen behoren onder meer: vrijwaring voor schending van intellectuele rechten, aansprakelijkheid van partijen, geheimhouding, geschillen beslechting en toepasselijk recht.

ARTIKEL 12. OVERMACHT
1. Drake & Farrell is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien nakoming niet mogelijk is als gevolg van overmacht.
2. Onder overmacht wordt verstaan een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening of risico van de niet nakomende partij komt. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen, maar niet uitsluitend: oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, (gevolgen van overheidsmaatregelen als gevolg van) epidemieën en pandemieën, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoeringsbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van Drake & Farrell als bij derden, van wie Drake & Farrell de benodigde materialen, diensten of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, en voorts alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Drake & Farrell geen invloed kan uitoefenen of (de gevolgen) heeft kunnen vermijden.
3. Als de periode van overmacht langer duurt dan twee 2 aaneengesloten maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te beëindigen, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Voor zover Drake & Farrell ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Drake & Farrell gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze facturen te voldoen.

ARTIKEL 13. DUAL USE EN GERELATEERDE VERORDENINGEN
1. Indien een exportvergunning vereist is voor de levering van een of meerdere producten of diensten, waaronder producten die staan vermeld in de “EU dual use verordening 428/2009” of een opvolger daarvan, kan Drake & Farrell alleen aan haar verplichtingen uit de opdracht worden gehouden, indien voor die producten of diensten daadwerkelijk en definitief de vereiste vergunning wordt afgegeven. 2.Indien Drake & Farrell de benodigde vergunning aanvraagt of doet aanvragen, is opdrachtgever gehouden om haar volledige medewerking te verlenen en alle informatie te geven die nodig is voor het aanvragen van de vergunning als bedoeld in het eerste lid van dit artikel. 3. Drake & Farrell behoudt zich het recht voor om de opdracht te allen tijde te beëindigen indien de opdracht betrekking heeft op producten of diensten in de zin van het eerste lid van dit artikel en het evident of waarschijnlijk is dat niet de vereiste vergunning zal worden verkregen. In dat geval is Drake & Farrell niet gehouden eventuele schade van de opdrachtgever of derden te vergoeden. 4. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Drake & Farrell B.V. aan opdrachtgever geleverde producten of diensten in strijd met verordening 428/2009 EU of andere toepasselijke regelgeving aan te wenden of door te leveren. Alle gevolgen van (een overtreding van) de verordening of andere toepasselijke regelgeving komen voor rekening en risico van opdrachtgever en ontslaan opdrachtgever niet van enige verplichting. Opdrachtgever vrijwaart Drake & Farrell voor eventuele boetes die Drake & Farrell in dit verband door de handhavende autoriteiten opgelegd krijgt.

ARTIKEL 14. RESTANTEN
1. Indien ter zake geen instructies door de opdrachtgever zijn gegeven, heeft Drake & Farrell het recht restanten van materialen twee weken na de leveringsdatum op de door haar gewenste wijze te retourneren of in overleg met de opdrachtgever te vernietigen.
2. De transportkosten van het retour zenden dan wel het vernietigen van restanten van materialen, ook van de emballage, is voor rekening van de opdrachtgever.
3. Indien de opdrachtgever door Drake & Farrell ter beschikking gestelde pallets en andere emballage niet eigener beweging of na daartoe een aan hem gericht schriftelijk verzoek retourneert, zijn ook de aan het terughalen daarvan verbonden kosten voor rekening van de opdrachtgever.

ARTIKEL 15. OPSLAG
1. Voor zaken of materialen welke bij Drake & Farrell zijn opgeslagen ten behoeve van de werkzaamheden voor de opdrachtgever, wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht, de dag tussen aanlevering aan en aflevering van deze zaken of materialen door Drake & Farrell niet meegerekend.
2. Gedurende de opslag worden de zaken of materialen niet verzekerd door Drake & Farrell en komt eventuele beschadiging, vermissing, af andersoortige schade, door welke oorzaak ook, nimmer voor rekening van Drake & Farrell tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Drake & Farrell.

ARTIKEL 16. INTELLECTUEEL
1. Het uitvoeren van de opdracht door Drake & Farrell houdt niet in de overdracht van intellectuele eigendomsrechten die bij Drake & Farrell rusten. Alle intellectuele eigendomsrechten die ontstaan tijdens, of voortvloeien uit, de uitvoering van de opdracht behoren toe aan Drake & Farrell, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op zaken als door Drake & Farrell aan de opdrachtgever geleverd of ter beschikking gesteld berusten, ongeacht of Drake & Farrell handelde in opdracht of op aanwijzing, dan wel volgens de specificaties van de opdrachtgever, uitsluitend bij Drake & Farrell of haar licentiegevers en de opdrachtgever verkrijgt daarvan slechts de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden uitdrukkelijk worden toegekend, tenzij anders en schriftelijk wordt overeengekomen.
3. Drake & Farrell verleent de opdrachtgever slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik van vorenbedoelde rechten. De opdrachtgever mag deze rechten uitsluitend aanwenden ten behoeve van zijn eigen bedrijf en voor het doel waarvoor zij door Drake & Farrell aan hem zijn verleend.
4. Het gebruiksrecht is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drake & Farrell niet aan derden overdraagbaar. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de rechten te verkopen, te verhuren, te vervreemden of in zekerheid over te dragen of op welke wijze dan ook ter beschikking van derden te stellen.
5. Het is de opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om de producten waarin intellectuele eigendomsrechten van Drake & Farrell zijn vervat, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Drake & Farrell gebruiksrechten heeft verworven – waaronder in dit verband in elk geval, maar niet uitsluitend, begrepen: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, templates, macro’s en andere geestesproducten – te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
6. Het is de opdrachtgever niet toegestaan om de in het vijfde lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Drake & Farrell aan derden ter hand te stellen, anders dan ter verkrijging van een deskundig oordeel omtrent de uitvoering van de werkzaamheden door Drake & Farrell. De opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

ARTIKEL 17. ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE
1. Tijdens de uitvoering van de opdracht kunnen Drake & Farrell en de opdrachtgever door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren.
2. Drake & Farrell is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen van communicatie, waaronder – maar niet beperkt tot – schade ten gevolge van niet-aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische communicatie, onderschepping of manipulatie van elektronische communicatie door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor verzending, ontvangst of verwerking van elektronische communicatie, overbrenging van virussen en het niet of niet goed functioneren van het telecommunicatienetwerk of andere voor elektronische communicatie benodigde middelen, behoudens voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid.
3. De data-uittreksels uit de computersystemen van verzender leveren dwingend bewijs op van (de inhoud van) de door verzender verzonden elektronische communicatie tot het moment dat tegenbewijs is geleverd door de ontvanger.

ARTIKEL 18. VERWERKING PERSOONSGEGEVENS
1. Indien Drake & Farrell in verband met de opdracht persoonsgegevens verwerkt ten behoeve van opdrachtgever, dan verwerkt zij deze als verwerker. Opdrachtgever blijft verwerkingsverantwoordelijke ten aanzien van alle persoonsgegevens die op grond van de opdracht worden verwerkt.
2. Drake & Farrell en opdrachtgever zijn verplicht de voorgenomen verwerking(en) van persoonsgegevens te regelen en vast te leggen in een verwerkersovereenkomst (Verwerkersovereenkomst in de zin van art. 28 AVG). De Drake & Farrell verwerkersovereenkomst zal als standaard worden gehanteerd.

ARTIKEL 19. GEHEIMHOUDING
1. Beide partijen zullen strikte vertrouwelijkheid in acht nemen ten aanzien van al hetgeen hen van de andere partij bij het aangaan en de uitvoering van de opdracht bekend is geworden, waaronder informatie over elkaars organisatie, werkwijze, bedrijfsprocessen, diensten, software en intellectuele eigendomsrechten en tarieven, behoudens verplichtingen opgelegd door de wet of de rechter. Met een uitspraak van de rechter wordt in dit verband gelijkgesteld een uitspraak van een instantie die in gevolge artikel 23 bevoegd is om het geschil te beslechten indien partijen een andere vorm van geschillenbeslechting zijn overeengekomen. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, zal iedere partij informatie en gegevensdragers van de andere partij niet aan derden ter beschikking stellen, tenzij dit nodig is voor het verrichten van de overeengekomen diensten.
2.In afwijking van het voorgaande lid is Drake & Farrell gerechtigd in publicaties of reclame-uitingen van de opdracht melding maken en, na toestemming van de opdrachtgever de naam van de opdrachtgever als referentie te gebruiken.

ARTIKEL 20. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLENREGELING
1. Op elke opdracht is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, indien en voor zover noodzakelijk met uitsluiting van het Weens koopverdrag.
2. Eventuele geschillen tussen partijen zullen zo veel mogelijk in goed overleg worden opgelost. Indien het overleg niet tot een oplossing leidt zal het geschil worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam, tenzij partijen alsnog een andere vorm van geschillenbeslechting zullen overeenkomen.

Leveringsvoorwaarden Drake & Farrell versie april 2022